Twój koszyk

Twój koszyk

REGULAMIN SKLEPU

Regulamin sklepu internetowego

§ 1
Postanowienia wstępne

1. Sklep internetowy ZOOZilla dostępny pod adresem internetowym zoozilla.pl powadzony jest przez Mariolę Kaszańską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą PROSYSTEM, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), NIP7270006393, REGON 471008459.

2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

§ 2
Definicje

1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
2. Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą PROSYSTEM Mariola Kaszańska, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), NIP 7270006393, REGON 471008459
3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
5. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym zoozilla.pl
6. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
7. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
9. Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
10. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
11. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
12. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
13. Newsletter – elektroniczny biuletyn informacyjny służący do stałej komunikacji z Klientami, za pomocą którego przekazywane są wiadomości o najnowszych produktach, promocjach, ofertach, usługach i zmianach.
14. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
15. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

§ 3
Kontakt ze Sklepem

1. Adres Sprzedawcy: 91-851 Łódź, ul. Marysińska 92 lok.37.
2. Adres e-mail Sprzedawcy: biuro@zoozilla.pl
3. Numer telefonu Sprzedawcy: 881 483 686
4. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą formularza kontaktowego i numeru telefonu podanego w niniejszym paragrafie.
5. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 17.00 oraz w soboty w godzinach 10.00 – 15.00.

§ 4
Wymagania techniczne

1. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:
a. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową
b. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
c. włączona obsługa plików cookies.

§ 5
Informacje ogólne

1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy, w tym opłaty za transport i dostarczenie.
5. W przypadku Umowy obejmującej subskrypcję lub świadczenie usług na czas nieoznaczony, końcową (ostateczną) ceną jest łączna cena obejmująca wszystkie płatności za okres rozliczeniowy.
6. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie oraz innych kosztach, będzie podana w Sklepie w opisie Produktu.
7. Teksty, treści, ilustracje, zdjęcia i inne materiały przedstawiane w sklepie zoozilla.pl w ramach domeny https://zoozilla.pl objęte są prawem autorskim, w związku z czym podlegają ochronie zgodnie z „Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych” z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst ujednolicony: Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631). Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez zgody autora jest zabronione.

§ 6
Zakładanie Konta w Sklepie

1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: imię i nazwisko, adres Klienta, e-mail oraz opcjonalnie numer telefonu.
2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

§ 7
Zasady składania Zamówienia

1. W celu złożenia Zamówienia należy:
a. zalogować się do Sklepu (opcjonalnie);
b. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć
przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);
c. zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia
bez rejestracji;
d. jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – wypełnić
Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz
adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki
(sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż
dane odbiorcy Zamówienia,
e. Kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”/kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”
oraz potwierdzić Zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail,
f. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu
płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem

§ 8 pkt 3.

2. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok, przy czym zamówienia złożone w dni wolne od pracy są rozpatrywane w następnym po nich pierwszym dniu roboczym.
3. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który towar ma być
wysłany oraz numer telefonu i adres e-mail.
4. W wypadku, gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedawca ma prawo do anulowania Zamówienia.
5. Na zamówione towary w Sklepie internetowym wystawiane są faktury VAT. Stosownie do treści przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. z 2011r. Nr 177 poz. 1054) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur (Dz. U. z 2013 r. poz. 1485), podpis Klienta, jako nabywcy towaru, nie jest obowiązkowym elementem treści faktury VAT. W tej sytuacji nabywca otrzymuje wyłącznie oryginał faktury. Należy przy tym mieć na uwadze, że w przypadku, gdy kupujący będący osobą fizyczną składa zamówienie lub dokonuje zakupu przy użyciu danych (np. z podaniem nazwy/firmy) dotyczących działalności gospodarczej prowadzonej przez tego kupującego, domniemywać się będzie, iż zakup jest przez niego dokonywany w związku z taką działalnością i faktura wystawiona będzie na tego kupującego jako przedsiębiorcę.
6. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. 2011r. Nr 177 poz. 1054), Kupujący akceptuje wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej. Złożenie zamówienia w Sklepie internetowym jest równoznaczne ze zgodą na otrzymywanie faktury w formie elektronicznej oraz z rezygnacją z otrzymywania faktury w formie papierowej.

§ 8
Oferowane metody dostawy oraz płatności

1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
a. przesyłka kurierska,
b. przesyłka kurierska pobraniowa,
c. przesyłka kurierska paczkomatowa
2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
a. płatność u kuriera za pobraniem
b. płatność przelewem bankowym na konto Sprzedawcy
c. płatność elektroniczna za pomocą platformy przelewy24.pl
d. płatność kartą płatniczą na konto platformy elektronicznej przelewy24.pl
Uwaga! Nie jest możliwe dokonywanie płatności kartą płatniczą bezpośrednio na konto bankowe Sprzedawcy, z pominięciem platformy przelewy24.pl
3. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod
płatności znajdują się na stronach Sklepu.

§ 9
Wykonanie umowy sprzedaży

1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.
2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail, zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
3. W przypadku wyboru przez Klienta:
a. płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą za pośrednictwem platformy przelewy24, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 (trzech) dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
b. płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki od kuriera, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.
4. Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę zazwyczaj w terminie około 3 dni roboczych (z zastrzeżeniem ustępu 5 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.
5. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.
6. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
a. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem bankowym, płatnością elektroniczną lub kartą płatniczą za pośrednictwem systemu przelewy 24.pl – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
b. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
7. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski.

§ 10
Prawo odstąpienia od umowy

1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
4. W przypadku Umowy, która polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony (subskrypcja), termin wskazany w ust. 1 biegnie od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy.
5. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
6. Konsument powiadamia Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy poprzez przesłanie wiadomości pocztą elektroniczną na adres e-mail: reklamacje@zoozilla.pl
7. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez niego adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
8. Zwracany Produkt należy odesłać wyłącznie na adres magazynu hurtowego: Zoohurt, Kijewo 40, magazyn J, 63-000 Kijewo wraz z wypełnionym i załączonym do przesyłki formularzem odstąpienia od umowy i numerem Zamówienia.
9. Wzór formularza stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
10. Zwracany Produkt zostanie przyjęty wtedy, gdy będzie odesłany kompletny, nieuszkodzony oraz nie będzie nosił śladów używania.
11. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
12. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać odesłany w standardowym trybie oferowanym przez firmę kurierską/pocztę.
13. Sprzedawca zwróci Konsumentowi równowartość ceny zamówionych towarów wraz z zapłaconymi kosztami przesyłki – do wysokości odpowiadającej najtańszej opcji przesyłki dostępnej w ofercie Sprzedawcy. Jeżeli Klient wybierze droższy środek transportu, nie otrzyma zwrotu różnicy między wartością wybranej dostawy a najtańszym sposobem transportu.
14. Sprzedawca dokona niezwłocznie zwrotu płatności, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, używając takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte podczas transakcji, chyba że Konsument wyrazi zgodę na inną formę zwrotu wpłaconych środków, o ile nie łączy się to z dodatkową odpłatnością.
15. Sprzedawca ma prawo wstrzymania się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania potwierdzenia z magazynu hurtowego, że zwrot towarów został przyjęty z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
16. Wskutek odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, Umowę uważa się za niezawartą.
17. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:
a. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
b. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
c. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
d. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,
e. w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy,
f. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
g. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli,
h. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
i. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
j. o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy,

§ 11
Reklamacja i gwarancja

1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.
3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.
4. Reklamację należy zgłosić drogą elektroniczną na podany w niniejszym Regulaminie e-mail Sprzedawcy: reklamacje@zoozilla.pl lub przy wykorzystaniu elektronicznego formularza reklamacyjnego, udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie Sklepu.
5. Zaleca się, aby Reklamacja zawierała m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, zdjęcie uszkodzonego produktu, protokół szkody podpisany przez kuriera, dane Klienta składającego reklamację oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.
6. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.
7. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres magazynu hurtowego: Zoohurt, Kijewo 40, magazyn J, 63-000 Kijewo.
8. W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie Produktu w Sklepie. Sprzedawca dołączy też kartę gwarancyjną do sprzedanego Produktu.

§ 12
Warunki subskrypcji Newslettera

1. Korzystanie z Newslettera następuje po podaniu w widocznym polu „Zapisz się na Newsletter” adresu poczty e-mail, na który na być przesłany Newsletter i kliknięciu pola ze znakiem „Zapisz się”.
2. Na Newsletter można zapisać się także poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa (pola wyboru) w trakcie zakładania Konta lub składania Zamówienia. Wtedy z chwilą utworzenia Konta albo złożenia Zamówienia Klient zostaje zapisany na Newsletter.
3. Korzystanie z Newslettera jest bezpłatne.
4. Usługa Newslettera świadczona jest przez czas nieoznaczony. Zapisujący się ma możliwość wypisania się z Newslettera poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy na adres e-mail: biuro@zoozilla.pl.

§ 13
Dane osobowe w Sklepie internetowym

1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
2. Dane osobowe Klientów zbierane przez Administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym i założenia konta użytkownika.
3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
a. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
b. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą za pośrednictwem systemu przelewy24.pl Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
c. Podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania (gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną).
d. Podwykonawcy naszych usług informatycznych oraz agencje marketingowe, które zajmują się wysyłką e-maili.
4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i usuwania.
5. Dane osobowe nie są przetrzymywane bez zgody albo po jej ustaniu bądź innej podstawy prawnej, przy czym nie chcąc ograniczać czasowo dostępu do treści, dane będą wykorzystywane aż do odwołania.
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
7. Wszelkie zasady przetwarzania danych osobowych niezapisane w niniejszym regulaminie zawarte są w polityce prywatności i plików cookies.

§ 14
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
a. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
b. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
c. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§ 15
Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego (ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93 wraz z późn. zm.), ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawach konsumenta (ustawa z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) o prawach konsumenta), ustawy o ochronie danych osobowych.
4. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sprzedającym a Klientem będą rozpatrywane przez sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964r., nr 43 poz. 296 ze. zm.). Za zgodą obu stron sprawa może zostać również skierowana na drogę postępowania polubownego.
5. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
6. Spory pomiędzy Sprzedawcą a Klientem niebędącym konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

Regulamin dodawania opinii

§ 1
Postanowienia ogólne

1. W niniejszym Regulaminie określa się zasady zamieszczania opinii Użytkowników niniejszego serwisu na temat produktów znajdujących w ofercie sklepu internetowego zoozilla.pl, prowadzonego przez PROSYSTEM Mariola Kaszańska., zwanym dalej Moderatorem.

2. Użytkownik przesyłając do serwisu zoozilla.pl opinie do produktu/ów akceptuje i wyraża zgodę na przestrzeganie zasad niniejszego Regulaminu, przy czym opinią Użytkownika jest informacja, wypowiedź lub fragment informacji czy wypowiedzi zamieszczony przez niego w niniejszym serwisie, będący jego indywidualnym poglądem na przedmiot wypowiedzi.

§ 2
Zasady publikowania opinii

1. Opinia powinna być napisana w języku polskim z zachowaniem zasad poprawnej pisowni i gramatyki.

2. Publikowane wypowiedzi są subiektywnymi opiniami Użytkowników i Moderator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich treść.
3. W celu opublikowania opinii Użytkownik powinien zalogować się na swoje konto w sklepie.
4. Opinia nadesłana przez Użytkownika zostanie opublikowania po weryfikacji treści przez Moderatora. Moderator zastrzega sobie również prawo do decydowania o umieszczaniu na stronie lub odrzucaniu nadesłanej opinii.
5. Użytkownik oświadcza, że jego wypowiedź nie narusza obowiązujących przepisów prawa, ani praw osób trzecich. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wypowiedzi umieszczone przez niego w sklepie zoozilla.pl.
6. Moderator nie redaguje opinii zamieszczanych przez Użytkowników.
7. Moderator zastrzega sobie prawo do usunięcia opinii, szczególnie, gdy naruszają obowiązujące przepisy prawa polskiego i międzynarodowego, wzywają do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej itp. oraz zawierają niedozwolone treści (faszystowskie, pornograficzne oraz powszechnie uznane za wulgarne, propagujące przemoc, obrażające uczucia religijne lub dobre obyczaje). Ponadto Moderator odrzuca opinie, gdy:
a. zawierają treści reklamowe lub inne treści o charakterze komercyjnym oraz treści o charakterze spamu,
b. zawierają odnośniki do innych stron internetowych, podmiotów innych niż zoozilla.pl, w szczególności konkurencyjnych serwisów internetowych, sklepów internetowych oraz wyszukiwarek cenowych,
c. zawierają dane osobowe, teleadresowe lub adresy mailowe, numery prywatne,
d. naruszają prawa autorskie, patentowe i tajemnice handlowe,
e. nie dotyczą w całości/części opiniowanego produktu lub nie mają wartości merytorycznej i w żaden sposób nie opisują cech produktu,
f. są kopią treści opinii w całości lub części zaczerpniętą od innych Użytkowników serwisu, producenta ocenianego produktu oraz zawierają fragmenty treści z różnych źródeł, a także są kopią własnej opinii.
8. Treści wypowiedzi Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym
do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym
organom ścigania lub wymiaru sprawiedliwości.
9. Ocena Klientów dla Produktu to średnia wyliczona na podstawie indywidualnych ocen
Klientów.

§ 3
Kontakt ze Sklepem

1. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresu e-mail i numeru telefonu podanego poniżej:.
a. adres e-mail Sprzedawcy: biuro@zoozilla.pl
b. numer telefonu Sprzedawcy: 881 483 686
2. Kontakt telefoniczny ze Sprzedawcą w godzinach 9:00 – 17:00.

§ 4
Prawa autorskie

1. Użytkownik udziela Moderatorowi licencji na czas nieokreślony na nieodpłatne dysponowanie (korzystanie, rozpowszechnianie, publikowanie, kopiowanie, modyfikowanie) przez PROSYSTEM Mariola Kaszańska wszelkich informacji, opinii, wypowiedzi zamieszczonych przez niego w zoozilla.pl.
2. W zakresie udzielonej licencji Moderator otrzymuje prawo do:
a. dystrybuowania opinii poprzez publiczne udostępnianie mające na celu powszechny do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (Internet),
b. publicznego prezentowania/wyświetlania opinii, w tym wykorzystywania opinii w dowolnych częściach
c. utrwalania i zwielokrotniania opinii – wytwarzania dowolną techniką egzemplarzy opinii (techniką drukarską, cyfrową, reprograficzną, zapisu magnetycznego),
d. udzielania sublicencji osobom trzecim na wykorzystywanie utworu lub jego części,
e. wykorzystywanie utworu lub dowolnej jego części w celu promocji i reklamy firmy PROSYSTEM.
3. Użytkownik udzielając licencji, oświadcza, że opinia/wypowiedź/recenzja jest autorska oraz jest wynikiem własnej intelektualnej pracy Użytkownika, nie narusza praw autorskich osób trzecich oraz Użytkownik może rozporządzać prawami majątkowymi do nadesłanych utworów.
4. W przypadku nieprawdziwości powyższych oświadczeń Użytkownik ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za naruszenie ich praw.
5. W razie skierowania przeciwko administratorowi serwisu roszczeń przez osobę trzecią z tytułu naruszenia przysługujących jej praw autorskich, Użytkownik zobowiązuje się zaspokoić te roszczenia w całości, a w razie sporu sądowego – pokryć również koszty postępowania.

§ 5
Postanowienia końcowe

1. Moderator zastrzega sobie prawo do kontaktu z Użytkownikiem zamieszczającym opinie pod pozostawionym adresem e-mail.
2. Moderator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Regulamin wchodzi w życie 01.05.2020 r.

Szybka dostawa

Zapewniamy szybką dostawę zamówionych towarów. Po złożeniu zamówienia przesyłka dociera do odbiorcy zazwyczaj w ciągu dwóch dni roboczych.

Najlepsza jakość

Gwarantujemy wysoką jakość zarówno oferowanych towarów pochodzących od renomowanych producentów jak i świadczonych przez nas usług handlowych.

Duży wybór produktów

Oferujemy szeroki wybór asortymentu dla zwierząt domowych - blisko 8000 produktów w 90 kategoriach.

Bezpieczne zakupy

Odwiedzanie sklepu, Twoje zakupy i pieniądze są bezpieczne w każdym momencie korzystania z naszych usług. Zapewniamy prawo odstąpienia od umowy i zwrot towarów.

Szybka dostawa

Zapewniamy szybką dostawę zamówionych towarów. Po złożeniu zamówienia przesyłka dociera do odbiorcy zazwyczaj w ciągu dwóch dni roboczych.

Najlepsza jakość

Gwarantujemy wysoką jakość zarówno oferowanych towarów pochodzących od renomowanych producentów jak i świadczonych przez nas usług handlowych.

Duży wybór produktów

Oferujemy szeroki wybór asortymentu dla zwierząt domowych - blisko 8000 produktów w 90 kategoriach.

Bezpieczne zakupy

Odwiedzanie sklepu, Twoje zakupy i pieniądze są bezpieczne w każdym momencie korzystania z naszych usług. Zapewniamy prawo odstąpienia od umowy i zwrot towarów.