Twój koszyk

Twój koszyk

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka prywatności

Wstęp

1. Zobowiązując się do właściwego postępowania w zakresie gromadzenia, wykorzystywania i ochrony danych osobowych Użytkownika niniejszego serwisu, opracowaliśmy politykę prywatności i plików cookies, która wyjaśnia, w jaki sposób możemy gromadzić dane osobowe i wykorzystywać zgromadzone informacje. Brak akceptacji przez Klienta niniejszej polityki prywatności jest równoznaczny z brakiem możliwości korzystania w pełni z usług świadczonych na stronie serwisu.
2. Administratorem danych osobowych sklepu internetowego ZooZilla jest Prosystem Mariola Kaszańska ul. Marysińska 92 lok. 37, 91-851 Łódź wpisany do rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonego przez Ministra Rozwoju.
Wszelkie pytania prosimy zgłaszać drogą elektroniczną na adres: biuro@zoozilla.pl lub telefonicznie pod numer: 881 483 686.

Istota przetwarzania danych osobowych

1. Dane osobowe Użytkownika serwisu przetwarzane są zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz innymi obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, uzupełniającymi i/lub wdrażającymi RODO.
2. Przetwarzanie danych polega na wykonywaniu operacji na danych osobowych takich jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, zmienianie, udostępnianie, usuwanie oraz opracowywanie informacji, które mogą być gromadzone na temat Użytkownika niniejszego serwisu internetowego.
3. Podczas zbierania danych Administrator informuje o przetwarzaniu danych osobowych oraz w jakim celu i na jakiej podstawie prawnej dane są przetwarzane, np. przy zawieraniu umowy sprzedaży towarów. Dane są zbierane tylko w zakresie niezbędnym do realizacji wskazanego celu i przetwarzane tylko przez okres, w jakim jest to niezbędne.
4. W trakcie przetwarzania danych Administrator zobowiązuje się do zapewnienia ich bezpieczeństwa, poufności i dostępu do informacji o przetwarzaniu danych osobowych Użytkownika, którego te dane dotyczą. W przypadku naruszenia ochrony danych osobowych, pomimo zastosowanych środków bezpieczeństwa np. utrata lub wypływ danych, Administrator poinformuje o takim zdarzeniu Użytkownika, którego dane są przetwarzane, w sposób zgodny z przepisami.
Kontakt e-mailowy do Administratora: biuro@zoozilla.pl

Rodzaje i cele przetwarzania danych

1. Gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie przez Administratora danych osobowych pochodzących od Użytkownika niniejszej strony internetowej ma na celu świadczenie usług na rzecz Użytkownika w zakresie, w jakim dane zostały powierzone Administratorowi. (art. 6 ust. 1 lit.b RODO).

2. Przetwarzanie danych Użytkownika korzystającego z usług sklepu internetowego ZooZilla dotyczy adresu e-mail, imienia i nazwiska, adresu dostawy, numeru rachunku, danych związanych z płatnością, danych logowania zarejestrowanych Użytkowników, numeru klienta, numeru zamówienia (w przypadku zarejestrowanych Użytkowników), plików cookies. (art. 6 ust. 1 lit. a, b i f RODO).
3. W celu realizacji zamówienia i przygotowania wysyłki towarów korzystamy z danych osobowych przekazanych przez Użytkownika. Jeżeli Użytkownik zakłada konto, a następnie używa konta w sklepie internetowym ZooZilla, niezbędnym jest podanie danych do logowania: adres e-mailowy i hasło, ażeby zweryfikować dostęp do konta. Zrealizowanie zamówienia i jego wysłanie nie jest możliwe bez przetwarzania danych osobowych Użytkownika niniejszej strony internetowej.
4. Podczas odwiedzania strony sklepu ZooZilla przetwarzamy anonimowe dane w celu polecania produktów dopasowanych do potrzeb odwiedzającego. W tym przypadku wykorzystywany jest adres IP, pliki cookies, numer zamówienia w przypadku reklam. (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
5. W celu oceny zachowań Użytkowników są wykorzystywane statystyki stron internetowych i narzędzia trackingowe (obserwujące), dające możliwość optymalizacji i lepszego dopasowania strony względem zainteresowań Użytkownika, dostarczające informacji o funkcjonalności, popularności, liczbie odwiedzających. Wynika to z prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1lit.f RODO).
6. W trakcie prezentacji reklam internetowych, niniejsza strona oraz strony trzecie mogą anonimowo analizować zachowania Użytkowników za pomocą narzędzi trackingowych oraz, na podstawie zebranych informacji wyświetlać reklamy dopasowane do zainteresowań Użytkownika.
6.1 Towary i usługi sklepu ZooZilla mogą być reklamowane na stronach trzecich poprzez tzw. sieć afiliacyjną (współzależną). Po otworzeniu takiej reklamy, Użytkownik zostanie przekierowany do odpowiedniego produktu w naszym sklepie internetowym.
7. W serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony
internetowe działają niezależnie od serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis ZooZilla. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

8. Dane osobowe Użytkownika takie jak adres e-mail, numer klienta, imię i nazwisko, adres dostawy, numer rachunku, dane logowania, historia zamówień są przetwarzane w celu utworzenia konta klienta. Jako zarejestrowany klient, Użytkownik może zarządzać swoimi danymi kontaktowymi, ustawiać preferencje dotyczące dostawy, płatności i newslettera, a także mieć wgląd w historię zamówień. (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
9. W przypadku korzystania Użytkownika z newslettera, za pomocą którego przekazywane są informacje o najnowszych produktach, promocjach, ofertach i usługach, przetwarzany jest adres e-mail. (art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO).
10. Użytkownik może skorzystać z otrzymania powiadomienia dotyczącego dostępności produktów. Wówczas na podany przez niego adres e-mail może być wysłane jednorazowe powiadomienie, kiedy pożądany produkt będzie ponownie dostępny. (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
11. Użytkownik może przekazać zapytanie telefonicznie, poprzez formularz kontaktowy, e-mail lub poprzez chat online. Podczas kontaktu z Użytkownikiem i udzielania odpowiedzi na zapytanie są przetwarzane dane osobowe: imię i nazwisko, adres e-mail, treść wiadomości. (art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO).
12. Dodatkowo dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Przetwarzanie to występuje np. w przypadku wystawienia faktury lub dokumentu tax free.
13. W przypadku złożenia reklamacji Administrator przetwarza podane dane osobowe w celu obsługi reklamacji. Wynika to z prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegającego na spełnieniu obowiązków związanych z rozpatrzeniem reklamacji.
14. W przypadku złożenia skargi lub wniosku Administrator przetwarza podane dane osobowe w celu obsługi takiego zgłoszenia. Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); polegający na poprawie jakości świadczonych usług.
15. W przypadku kierowania korespondencji do Administratora, która nie jest związana z usługami świadczonymi na rzecz nadawcy lub nie jest związana z inną zawartą z nim umową lub w inny sposób niepowiązaną z jakąkolwiek relacją z Administratorem, a przesłaną za pośrednictwem poczty e-mail lub poczty tradycyjnej, dane osobowe zawarte w tej korespondencji są przetwarzane wyłącznie w celu komunikacji i rozwiązania sprawy, której dotyczy korespondencja. Podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu korespondencji kierowanej do niego w związku z jego działalnością gospodarczą. Administrator przetwarza jedynie dane osobowe istotne dla sprawy, której dotyczy korespondencja. Całość korespondencji jest przechowywana w sposób zapewniający bezpieczeństwo zawartych w niej danych osobowych i innych informacji i ujawniana jest jedynie osobom upoważnionym.

Udostępnianie danych

1. Dane podawane przez Użytkownika mogą być udostępniane innym podmiotom wyłącznie w granicach prawa. Dotyczy to podmiotów świadczących usługi na rzecz Administratora, mających podpisane odpowiednie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz niewykraczające poza cel i zakres zgody udzielonej przez Użytkownika.
2. Dane mogą być udostępniane upoważnionym organom na podstawie żądania zgodnego z prawem.
3. Na wyraźną prośbę Użytkownika, Administrator zobowiązany jest do udostępnienia Użytkownikowi wszystkich jego danych.

Okres przetwarzania danych osobowych

Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. W przypadku przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora dane przetwarzane są przez okres umożliwiający realizację tego interesu lub do zgłoszenia sprzeciwu względem przetwarzania. Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, dane przetwarzane są do jej wycofania. Gdy podstawę przetwarzania stanowi niezbędność do zawarcia i wykonania umowy, dane są przetwarzane do momentu jej rozwiązania.

Prawa Użytkownika powierzającego dane

1. W każdej chwili Użytkownik ma prawo zażądać od sklepu ZooZilla potwierdzenia o przetwarzaniu jego danych osobowych oraz do otrzymania informacji dotyczących tych danych osobowych. Użytkownik ma prawo do skorygowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz prawo do wniesienia w każdej chwili skargi i sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, a także prawo do wycofania udzielonej zgody na przetwarzanie danych oraz prawo do zażądania transferu danych.
2. Wszelkie sprzeciwy dotyczące przetwarzania danych, unieważnienia, prośby o udzielenie informacji oraz zapytania należy kierować na adres e-mailowy: biuro@zoozilla.pl.
3. Administrator przechowuje rejestr zgłoszonych żądań w celu wykazania zgodności w przypadku dochodzenia przez Użytkowników ewentualnych roszczeń, w sposób zapewniający integralność i poufność zawartych w nim danych.
4. W razie naruszenia ochrony danych osobowych, Użytkownik może złożyć skargę do organu nadzorczego.

Pliki cookies

1. Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora. Po zapisaniu na urządzeniu Użytkownika przesyłają z powrotem do strony odwiedzanej lub do innej strony internetowej rozpoznającej dany plik cookie, informacje o każdej kolejnej wizycie na danej stronie. Cookies są przydatne, ponieważ pozwalają między innymi szybciej poruszać się po stronach internetowych, pamiętają preferencje dla danych stron, rozpoznają urządzenia Użytkownika, dopasowują reklamy do zainteresowań Użytkownika i ogólnie poprawiają jakość korzystania z Internetu.

2. Podczas wizyty na stronie serwisu automatycznie zbierane są następujące dane Użytkowników: adres IP, data wizyty na stronie, typ systemu operacyjnego,
typ i wersja przeglądarki internetowej, adres strony, z której Użytkownik został przekierowany na stronę serwisu oraz inne dane przesyłane przez przeglądarkę w nagłówkach żądania http/https (takie jak preferencje językowe, domena, treści wyszukiwania), rozdzielczość ekranu oraz rozmiar okna przeglądarki.

3. Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, marketingowych oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania strony:
a) utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki czemu nie trzeba dla każdej strony za każdym razem wpisywać nazwy użytkownika i hasła,
b) dopasowania usług do potrzeb Użytkownika,
c) pamiętania indywidualnych preferencji i ustawień Użytkownika,
d) prowadzenia statystyk oglądalności poszczególnych stron dla naszych reklamodawców i dostawców treści,
e) prezentowania reklam o treści jak najbardziej zbliżonej do potrzeb Użytkownika, f) tworzenia ankiet i ich ochrony przed wielokrotnym głosowaniem przez tę samą osobę.

4. Na niniejszej stronie stosowane są dwa rodzaje cookies: persistent cookies i session cookies, czyli ciasteczka trwałe i sesyjne:
a) trwałe pliki cookies pozostają na urządzeniu Użytkownika przez okres czasu określony w tych plikach. Są one aktywowane za każdym razem, kiedy Użytkownik odwiedzi stronę internetową, która stworzyła konkretny plik cookie.
b) sesyjne pliki cookies pozwalają operatorom witryn internetowych rejestrować działania Użytkownika podczas danej sesji przeglądarki. Sesja przeglądarki uruchamia się, gdy Użytkownik otwiera okno przeglądarki i kończy się, kiedy je zamyka. Sesyjne pliki cookies są tworzone tymczasowo. Po zamknięciu przeglądarki wszystkie pliki cookies danej sesji są usuwane.

5. Administrator informuje Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji korzystanie ze strony przez Użytkownika może być utrudnione.

6. Zgoda na przetwarzanie plików cookies może być wycofana w ustawieniach przeglądarki internetowej. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania przeglądarki internetowej, z której korzysta Użytkownik, np. Mozilla Firefox, Internet Explorer, Google Chrome.                                                7. Polityka prywatności i cookies jest na bieżąco sprawdzana i aktualizowana.

Logi serwera

1. Informacje o niektórych zachowaniach Klientów podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania oraz zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług.
2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Zapisowi mogą podlegać:
• czas nadejścia zlecenia lub zapytania,
• czas wysłania odpowiedzi,
• nazwę stacji klienta (protokół http),
• informacje o błędach (jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http),
• informacje o przeglądarce Klienta,
• informacje o adresie IP.
3. Powyższe dane nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony, są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.  

Szybka dostawa

Zapewniamy szybką dostawę zamówionych towarów. Po złożeniu zamówienia przesyłka dociera do odbiorcy zazwyczaj w ciągu dwóch dni roboczych.

Najlepsza jakość

Gwarantujemy wysoką jakość zarówno oferowanych towarów pochodzących od renomowanych producentów jak i świadczonych przez nas usług handlowych.

Duży wybór produktów

Oferujemy szeroki wybór asortymentu dla zwierząt domowych - blisko 8000 produktów w 90 kategoriach.

Bezpieczne zakupy

Odwiedzanie sklepu, Twoje zakupy i pieniądze są bezpieczne w każdym momencie korzystania z naszych usług. Zapewniamy prawo odstąpienia od umowy i zwrot towarów.

Szybka dostawa

Zapewniamy szybką dostawę zamówionych towarów. Po złożeniu zamówienia przesyłka dociera do odbiorcy zazwyczaj w ciągu dwóch dni roboczych.

Najlepsza jakość

Gwarantujemy wysoką jakość zarówno oferowanych towarów pochodzących od renomowanych producentów jak i świadczonych przez nas usług handlowych.

Duży wybór produktów

Oferujemy szeroki wybór asortymentu dla zwierząt domowych - blisko 8000 produktów w 90 kategoriach.

Bezpieczne zakupy

Odwiedzanie sklepu, Twoje zakupy i pieniądze są bezpieczne w każdym momencie korzystania z naszych usług. Zapewniamy prawo odstąpienia od umowy i zwrot towarów.